100 câu bài tập trắc nghiệm phát âm hậu tố ed và s/es (Có đáp án)

 
ED và S/ES là những hậu tố cơ bản nhất trong tiếng Anh. Bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm rõ nguyên tắc phát âm những hậu tố này. Bài tập phân biệt các trường hợp phát âm ed và s/es thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi THCS, THPT, đồng thời việc phát âm đúng hậu tố cũng đóng vai trò quyết định điểm số của bạn trong các kỳ thi chuẩn quốc tế như IELTS.

Trong bài viết ngày hôm nay, Language Link Đà Nẵng giúp bạn tổng hợp lại 100 câu bài tập trắc nghiệm phát âm hậu tố ed và s/es, kèm đáp án, cùng bạn ôn tập và thuộc “làu làu” cách phát âm chúng theo từng trường hợp.

Dạy trẻ đọc thật to bảng chữ cái tiếng Anh

Các nguyên tắc phát âm hậu tố ed và s/es vô cùng đơn giản, việc của bạn chỉ là ghi nhớ chúng trong đầu, luyện tập nhuần nhuyễn để có thể “bật” ra bất cứ lúc nào. Nếu bạn chưa thực sự nhớ các nguyên tắc, đừng lo lắng, hãy cùng tôi rà soát lại một lượt ngay tại: Các quy tắc phát âm ed và bí kíp để không bao giờ nhầm lẫn phát âm s/es.

TỔNG HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÁT ÂM HẬU TỐ ED VÀ S/ES

EXERCISE 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
2. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
3. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
4. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
5. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
6. A. triedB. obeyedC. cleanedD. asked
7. A. packedB. addedC. workedD. pronounced
8. A. watchedB. phonedC. referredD. followed
9. A. agreedB. succeededC. smiledD. loved
10. A. laughedB. washedC. helpedD. weighed
11. A. walkedB. endedC. startedD. wanted
12. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
13. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
14. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
15. A. neededB.  bookedC. stoppedD. washed
16.  A. loved B.  teased C. washed D. rained
17.  A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed 
18.  A. filled B. naked C. suited D. wicked 
19.  A. causedB. increasedC. practisedD. promised
20.  A. washedB. partedC. passedD. barked
21.  A. killedB. curedC. crashedD. waived
22.  A. imaginedB. releasedC. rainedD. followed
23.  A. calledB. passedC. talkedD. washed 
24.  A. landedB. neededC. openedD. wanted
25.  A. cleanedB. attendedC. visitedD. started
26.  A. talkedB. fishedC. arrivedD. stepped
27.  A. wishedB. wrappedC. laughedD. turned
28.  A. consideredB. rescuedC. pulledD. roughed
29.  A. producedB. arrangedC. checkedD. fixed
30.  A. causedB. examinedC. operatedD. advised
31.  A. discoveredB. destroyedC. developedD. opened
32.  A. repairedB. inventedC. woundedD. succeeded
33.  A. improvedB. parkedC. broadenedD. encouraged
34.  A. deliveredB. organizedC. replacedD. obeyed
35.  A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
36.  A. testedB. markedC. presentedD. founded
37.  A. usedB. finishedC. marriedD. rained
38.  A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
39.  A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
40.  A. recommendedB. waitedC. handedD. designed
41.  A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
42.  A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
43.  A. postedB. addedC. managedD. arrested
44.  A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired
45.  A. admittedB. advancedC. appointedD. competed
46.  A. announcedB. apologizedC. answeredD. argued
47.  A. complainedB. appliedC. comparedD. polished
48. A. booked                 B. watched C. joggedD. developed
49.  A. contributedB. jumpedC. introducedD. vanished
50.  A. whisperedB. wanderedC. sympathizedD. sentenced

EXERCISE 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. proofs   B. books C. points    D. days
2. A. helps  B. laughs  C. cooks       D. finds
3. A. neighbors                B. friends  C. relatives      D. photographs
4. A. snacks     B. follows    C. titles     D. writers
5. A. streets  B. phones  C. books        D. makes
6. A. cities                     B. satellites    C. series     D. workers
7. A. develops  B. takes       C. laughs       D. volumes
8. A. phones B. streets C. books         D. makes
9. A. proofs                 B. regions         C. lifts          D. rocks
10. A. involves            B. believes C. suggests          D. steals
11. A. remembers           B. cooks        C. walls       D. pyramids
12. A. miles               B. words     C. accidents     D. names
13. A. sports          B. plays        C. chores                 D. minds
14. A. nations  B. speakers          C. languages            D. minds
15. A. proofs   B. looks           C. lends            D. stops
16. A. dates          B. bags    C. photographs   D. speaks
17. A. parents        B. brothers     C. weekends        D. feelings
18. A. chores           B. dishes    C. houses               D. coaches
19. A. works       B. shops                 C. shifts       D. plays
20. A. coughs     B. sings             C. stopsD. sleeps
21. A. signs                 B. profits     C. becomes    D. survives
22. A. walks            B. steps           C. shuts        D. plays
23. A. wishes           B. practices   C. introduces      D. leaves
24. A. grasses      B. stretches                  C. comprisesD. potatoes
25. A. desks         B. maps         C. plants    D. chairs
26. A. pens     B. books       C. phones        D. tables
27. A. dips B. deserts                 C. books  D. camels
28. A. miles B. attendsC. driftsD. glows
29. A. mends  B. develops C. values     D. equals
30. A. repeats B. classmatesC. amusesD. attacks
31. A. humansB. dreamsC. concerts               D. songs
32. A. manages B. laughsC. photographs         D. makes
33. A. dishes B. orangesC. experiencesD. chores
34. A. fillsB. addsC. stirs D. lets
35. A. wantsB. booksC. stopsD. sends
36. A. booksB. dogsC. catsD. maps
37. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables
38. A. knees B. peas C. trees D. niece
39. A. cups B. stampsC. booksD. pens
40. A. housesB. facesC. hatesD. places
41. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats
42.   A. namesB. livesC. dances               D. tables
43.   A. nightsB. days C. yearsD. weekends
44.   A. pens B. markersC. booksD. rulers
45.   A. shakesB. nodsC. wavesD. bends
46.   A. horseB. toolsC. houseD. chairs
47.   A. facesB. housesC. horsesD. passes
48.   A. president B. busy C. handsome D. desire
49.   A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxes
50.   A. dollsB. carsC. vansD. trucks

Đáp án:

Exercises 1.

1 – D, 2 – B, 3 – C, 4 – C, 5 – A, 6 – D, 7 – B, 8 – A, 9 – B, 10 – D, 11 – A, 12 – C, 13 – A, 14 – D, 15 – A, 16 – C, 17 – C, 18 – A, 19 – A, 20 – B, 21 – C, 22 – B, 23 – A, 24 – C, 25 – A, 26 – C, 27 – D, 28 – D, 29 – B, 30 – C, 31 – C, 32 – A, 33 – B, 34 – C, 35 – D, 36 – B, 37 – B, 38 – A, 39 – A, 40 – D, 41 – C, 42 – B, 43 – C, 44 – B, 45 – B, 46 – A, 47 – D, 48 – C, 49 – A, 50 – D.

Exercises 2.

1 – D, 2- D, 3 – D ,  4- A,  5- B,  6 – B,  7 – D,  8 – A,  9 – B,  10 – C,  11 – B,  12 – C,  13 – A,  14 – C,  15 – C,  16 – B, 17 – A, 18 – A,  19 – D,  20 -B,  21 – B,  22 – D,  23 – D,  24 – D,  25 – A.  26 – B,  27 – D,  28 – C,  29 – B,  30 – C,  31- C,  32- A,  33- D, 34 – D, 35 – D, 36 – B, 37 – A, 38 – D, 39 – D, 40 – C, 41- D, 42 – C, 43 – A, 44- C, 45 – A, 46 – A, 47 – B, 48 – C, 49 – A, 50 – D.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tiếng Anh THCS lớp 9 – Làm thế nào để đạt điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp

Trung học cơ sở 22.04.2021

Lớp 9 là giai đoạn quan trọng trong quá trình học tập của mỗi học sinh. Đây là thời điểm học sinh cần chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp – thời điểm đánh dấu kết thúc 4 năm học THCS và bước sang giai đoạn THPT với lớp kiến thức mới, đa dạng và […]

Nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh THCS với 3 chủ điểm quan trọng

Trung học cơ sở 10.04.2021

Giai đoạn THCS là thời điểm chuyển tiếp từ bậc học tiểu học với sự thay đổi trong cấu trúc và chương trình giảng dạy của nhiều môn học, trong đó có tiếng Anh. Kiến thức ngữ pháp trong 4 năm THCS có độ khó cao hơn, phức tạp hơn và đòi hỏi sự tập […]

Các phương pháp học chương trình tiếng Anh THCS hiệu quả nhất

Trung học cơ sở 10.04.2021

Thuần thục tiếng Anh đòi hỏi một quá trình nỗ lực tự học không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân. Trong đó, chương trình tiếng Anh THCS bao gồm các nội dung kiến thức ngữ pháp và kỹ năng quan trọng nhất, giúp nâng cao và cải thiện khả năng ngoại ngữ của học sinh từ ngày. […]

BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *